Our Musicians

Violin

Xiao Dong Wang, leader
Daniel Cho
Minji Kwon
Adelya Nartadjieva
Suliman Tekalli
William Ching-Yi Wei
Ji In Yang

Viola

Jung Yeon Kim
Paul Laraia
Steven Laraia

Cello

Ole Akahoshi, principal
Na-Young Baek
Soo Jin Chung
James Jeonghwan Kim

Double Bass

Rachel Calin